• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

دریافت خروجی

دریافت خروجی
با استفاده از این امکان می توان خروجی ماژولارهای مورد نظر را در سه قالب PDF ، Excel و HTML بدست آورد و بر روی سیستم ذخیره کرد.

فرض کنید می خواهید در یک دوره زمانی مشخص، تراکنش های مالی یک کاربر را بررسی نمایید. می توانید در قسمت مدیریت مالی با کمک فیلتر، زمان مورد نظر و نام کاربر را مشخص کنید و با استفاده از این امکان و انتخاب خروجی تمام آیتم ها از کلیه تراکنش های مالی با ستونهای قابل نمایش مورد نیاز خود، در یکی از قالب های موجود، خروجی تهیه نمایید.

امکانات

  • تعیین ستون های قابل نمایش در خروجی:
    خروجی ها تمام ستون های جدول ماژول را شامل می شوند و قابل نمایش هستند، شما می توانید برخی از ستون ها را از حالت انتخاب در آورده و خروجی را خلاصه کنید یا اینکه همه را در حالت انتخاب قراردهید.
  • امکان انتخاب خروجی تمام آیتم ها:
    با استفاده از این امکان می توانید بدون در نظر گرفتن صفحه بندی، از تمام آیتم های موجود در جدول خروجی دریافت کنید. در غیر اینصورت در خروجی فقط آیتم های موجود در صفحه جاری نمایش داده خواهند شد.