• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ساخت رویداد

سناریوی شماره (1):

من در پورتالم از ماژول فروشگاه اینترنتی استفاده می کنم که تراکنش های مالی به صورت اتوماتیک در رویدادها ثبت می شوند اما برای مرتب بودن حسابها به دنبال راهی بودم که اطلاعات مربوط به فروش نقدی را هم در کنار آنها داشته باشم با استفاده از افزودن رویداد به راحتی این کار را انجام می دهم.