• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

ساخت رویداد

ساخت رویداد
در قسمت مدیریت کاربران بخش رویدادهای کاربران، ساخت رویداد امکان اضافه کردن یک رویداد بصورت دستی و غیرسیستمی را فراهم می آورد.

سیستم به صورت اتوماتیک یکسری رویداد را ثبت می کند اما فرض کنید مدیر یک سایت اکثر فعالیت خود را بطور غیر سیستمی انجام می دهد و فقط کاربران از طریق سایت ثبت نام و شناسایی می شوند در این صورت با انتخاب شناسه مشتری کاربران، رویدادهای آنها را ثبت و در صورت لزوم ویرایش یا حذف میکند.

امکانات

  • ویرایش یا حذف:
    برای مدیری که رویدادی را اضافه کرده دو گزینه ویرایش و حذف مختص همان رویداد نشان داده می شود که می تواند در آن تغییر ایجاد کند.