• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سامانه دسترسی شی گرا

سامانه دسترسی شی گرا
در قسمت مدیریت گروه های سیستم با استفاده از این سامانه می توان دسترسی مدیران به بخش های مختلف سیستم را تعریف کرد.

گروه های سیستم همان گروه های سطح مدیر هستند که سامانه دسترسی شی گرا هنگام ایجاد یا ویرایش این گروه ها به شما اجازه می دهد تا با توجه به object های موجود در نرم افزار، از درخت نمایش داده شده در آن قسمت، دسترسی های لازم را برای مدیران آن گروه مشخص و یا در صورت لزوم آن ها را کپی یا حذف کنید. توجه داشته باشید که در سیستم بطور پیش فرض برای هیچ یک از قسمت ها در گروه های ایجاد شده، دسترسی تعیین نشده است و همچنین برای گروه های سطح Administrator (گروه مدیران) به تمام قسمت ها دسترسی وجود دارد و قابل ویرایش یا حذف و کپی نمی باشند.

امکانات

  • کپی:
    با ایجادیک گروه و مشخص کردن دسترسی های آن می توانید در صورت ایجاد گروه سیستمی مشابه، از گروه با تمام دسترسی ها کپی و در شرایطی که دسترسی ها بیش از حد مجاز یا کمتر از نیاز باشد آن را ویرایش کنید.