• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول سامانه پیش پرداخت

شما با استفاده از ماژول دروازه های پرداخت و هماهنگی با بانک مورد نظر خود می توانید این امکان را فراهم سازید.
خیر سامانه پیش پرداخت، شامل افزایش اعتباراز هر دو طریق آفلاین و آنلاین می باشد.