• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو ماژول اوقات شرعي (Prayer Times)

سناریوی شماره (1):

من قصد داشتم داخل صفحه اصلی سایتم اوقات شرعی را قرار بدهم، این کار واقعا برایم سخت و خسته کننده شده بود چون هر روز باید سایتم را ویرایش میکردم. تا اینکه یکی از دوستانم ماژول اوقات شرعی را به من معرفی کرد، به وسیله این ماژول بدون اینکه دیگر نیازی به تنظیمات دستی من باشد به صورت خودکار اوقات شرعی هر روز نمایش داده می شود. همچنین صدای اذان هم در زمان فرارسیدن لحظه اذان از سایت پخش می شود که این جلوه خاصی به سایتم بخشیده است.

سناریوی شماره (2):

سازمان ما در شهرهای مختلف شعبه دارد، یکی از امکاناتی که مدیریت از سایت انتظاردارند این بود که اوقات شرعی مربوط به شهرهای هریک از شعبات در سایت نمایش داده شود، با استفاده از ماژول اوقات شرعی و افزودن شهرهایی که در آنها شعبه ای وجود دارد توانستم این انتظار ایشان را از سایت مرتفع سازم.

کاربردها