• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

سناریو دسترسی صفحات

سناریوی شماره (1):

برای من مهم بود که در بخش ماژول اخبار وب سایتم، یک صفحه از اخبار داخلی شرکت و رویدادهای روزانه داشته باشم اما قاعدتا نمی خواستم عموم بازدیدکنندگان از اتفاقات داخلی شرکت با خبر باشند که با استفاده از مدیریت کاربران و قابلیت ایجاد کمپین کاربران یک کمپین از پرسنل شرکت ایجاد کردم وبا کمک دسترسی ها، مجوز مشاهده را فقط برای آنها قراردادم.