• English (English)
  • français (French)
  • Deutsch (German)
  • русский (Russian)
  • العربية (Arabic)

پرسش های متداول سامانه دسترسی شی گرا

بخاطر امنیت سیستم به طور پیش فرض گروه های مدیریتی ایجاد شده به هیچ قسمتی دسترسی ندارند و تعیین دسترسی ها بر عهده مدیر ارشد سایت است.
شما بعد از ارتقا نسخه نرم افزارتان باید از پنل مدیریتی، از طریق بخش "سیستم"، دکمه تطبیق سیستم را کلیک کنید تا Object های اضافه شده وارد درخت دسترسی ها شوند و شما امکان انتخاب آنها را داشته باشید.
خیر، برای تعیین دسترسی مدیران بر روی صفحات سایت باید از کمپین کاربران استفاده کنید.
شما از طریق ویرایش، تنها با برداشتن تیک گزینه هر object می توانید آن را غیر فعال کنید و زمان نیاز، برای فعال سازی دوباره آن را انتخاب کنید.
خیر شما تنها می توانید یک مدیر را از گروهی به گروه دیگر منتقل کنید.