# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 فناوران اطلاعات پند علی صفری 02433473078 02433446884 زنجان زنجان
2 زنجان پرداز مجید ناصحی مقدم 02433447316-02433449510 02433447316 زنجان زنجان