# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 فن آوری اطلاعات پندار کویر مدیر عامل ایمان بهرامی مسئول فنی آرش اعتمادی 02333344028 02333344028 سمنان سمنان