# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 Fanoos ICT Co. Fanoos Information Communication Technology Co. 01142088500 01142038179 مازندران قائم شهر
2 موسسه فرهنگي و هنري هفت آينه داود ارسوني 01133325354 01133312613 مازندران ساري
3 دفتر پیشخوان دولت بزرگمهر م.ت.ضامنی ساروی 01133311200 01133311200 مازندران ساري
4 خدمات رايانه ( پيشرو گستر نکا ) مدير عامل مهدی عشوری فرد مسئول و رابط فني سيد سج 01133385159 01133385159 مازندران ساری