# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 صدرا رایانه محلات محمدرضا مهدیزاده 08643230441 08643229080 مرکزی محلات
2 کهکشان رایانه الوند عباس هادی پور 08632234770 08632234771 مرکزی اراک
3 رايمند سيد مهدي نوربخش 08632213777-08632213778 08632213778 مرکزی اراك
4 Sobhan Saba Co. Sobhan Saba Co. Sobhani 08632222762 08632238636 مرکزی اراک