# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 Rayan Ravesh Borhan Habibi 08713280060 08713280070-08713287693 کردستان سنندج
2 پارسا رايانه غرب(میدیا) Hamid Adibi Adibi 08713231303 08713225709 کردستان سنندج