# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 داده پردازی سبحان اندیشه پویا عليرضا يعقوبي 05138434989 05138434989 خراسان رضوی مشهد
2 Nojan Rayaneh Pars Masoud Qodusifar 05138485600 05138485600 خراسان رضوی مشهد
3 مجتمع انفورماتيك بين الملل عباس پورفرخي 05137632812-05137649339 05137632812 خراسان رضوی مشهد
4 طراحان طرثیث مجتبي راستگو مقدم 05328239473 05328250006 خراسان رضوی كاشمر
5 اندیشه نوین بارثاوا علیرضا جهانگیری 05138076– 05138456628 05138480471 خراسان رضوی مشهد