# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 چاپار نيك گامرون وليد قاسمي 07633679321-07633679320 07633679322 هرمزگان بندر عباس
2 دانا رايانه هرمزگان امين راستي كردار 07633688091-07633688092 07633682297 هرمزگان بندرعباس