# نام شرکت نام و نام خانوادگی تلفن دورنگار استان شهر
1 عصرآمارو فناوری اطلاعات ( آفا ) مجيد حشمتی 01732254044 01732254044 گلستان گرگان